Főoldal » Archív » Járókelőkre támadt a hajléktalan - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, aki Pécsett több járó­ke­lő­re rátámadt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 már­ci­u­sá­ban dél­előtt, Pécs bel­vá­ro­sá­ban oda­lé­pett egy autó­busz­ról leszál­ló fia­tal­em­ber­hez, és őt min­den előz­mény nél­kül ököl­lel orrba ütöt­te. Az ütést köve­tő­en ököl­ví­vó állást vett fel és újból támad­ni pró­bál­ta a sértettet.

A tör­tén­te­ket látta egy nő - aki gép­ko­csi­já­val ekkor érke­zett a hely­szín­re -, és szólt a fia­tal­em­ber­nek, hogy száll­jon be az autó­ba. A sér­tett a gép­ko­csi­hoz futott, beug­rott a hátsó ülés­re, miköz­ben a gép­ko­csi­ve­ze­tő bekap­csol­ta a köz­pon­ti zárat.

A vád­lott meg­pró­bál­ta az autó ajta­ját fel­tép­ni, több­ször nagy erő­vel ráütött a gép­ko­csi üve­gé­re, illet­ve a karosszé­ri­á­ra, az autó azon­ban a sér­tet­tel a hely­szín­ről elhajtott.

Mind­ezt több járó­ke­lő is látta, akik meg­pró­bál­tak elsza­lad­ni. Az elkö­ve­tő­höz leg­kö­ze­lebb álló nő a vád­lott elől már nem tudott kitér­ni, így a haj­lék­ta­lan férfi őt is min­den­faj­ta elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül ököl­lel arcul ütöt­te. A nő meg­pró­bált tovább­men­ni, de a vád­lott követ­ni kezd­te, ekkor azon­ban a többi járó­ke­lő köz­be­avat­ko­zott, a fér­fit vissza­tar­tot­ta és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A vád­lott cse­lek­mé­nye garáz­da­ság és a könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.