Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Járókelőkre támadt a részeg férfi – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­cse­lek­mé­nye miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san két fér­fit és egy nőt táma­dott meg egy tata­bá­nyai bevá­sár­ló köz­pont előtt.

A vád­irat sze­rint a részeg férfi 2023. május 28-án egy tata­bá­nyai bevá­sár­ló köz­pont bejá­ra­tá­nál álló fér­fit és két nőt sér­te­ge­tett, a fér­fit rán­gat­ta, meg­rúg­ta, aki ettől a föld­re esett, majd mikor fel­állt, hasba rúgta. Ezután az elkö­ve­tő egy másik vét­len fér­fit is több­ször meg­ütött. Ekkor egy nő fel­szó­lí­tot­ta a cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra, mire a férfi a nőt becs­mé­rel­te, ököl­lel fejen ütöt­te. A nő a pad­ról a föld­re esett, és köz­ben a szem­üve­ge leesett, a fején vérző sérü­lés keletkezett.

Ekkor az előbb meg­ütött férfi a nő segít­sé­gé­re siet­ve az elkö­ve­tő és a nő közé állt, ezért a vád­lott arcon ütöt­te, és bele­rú­gott. A dula­ko­dás során az elkö­ve­tő a fér­fit hátul­ról átka­rol­ta, és az arcán megütötte.

A vád­lott ezután bement a bevá­sár­ló köz­pont­ba, ahol a koráb­ban a táma­dá­sa elől mene­kü­lő fér­fit ész­re­vet­te, ekkor ismét neki támadt, meg­rúg­ta, mely­től mind­ket­ten a föld­re estek, majd miu­tán a vét­len férfi a föld­ről fel­kelt, a táma­dó hátba rúgta. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re,  vala­mint maga­tar­tá­si sza­bály­ként indu­lat­ke­ze­lé­si tré­nin­gen rész­vé­tel­re köte­le­zés­re tett indítványt.

A bevá­sár­ló köz­pont biz­ton­sá­gi kame­rá­ja által készí­tett vide­ón a bán­tal­ma­zá­sok egy része látható.