Főoldal » Archív » Játékgépre ment el a lopott pénz

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki lakó­tár­sá­tól egyet­len éjsza­ka alatt három­szor is pénzt lopott, amit sze­ren­cse­já­ték­ra köl­tött el.

A ter­helt 2017. már­ci­us 24-éről 25-ére vir­ra­dó éjjel a sér­tet­tel közö­sen hasz­nált lak­ré­szük­ből a sér­tett enge­dé­lye és tudta nél­kül, annak az asz­ta­lon hagyott pénz­tár­cá­já­ból össze­sen 150.000 Ft-ot tulaj­do­ní­tott el.

Az éjsza­ka során három­szor is vissza­ment a sér­tet­tel közös lak­ré­szük­be, és előbb harminc-, majd ötven-, végül het­ven­ezer forint kész­pénzt vett magá­hoz. A meg­szer­zett pénz­zel a ter­helt mind­há­rom­szor egy szlo­vák­gyar­ma­ti kaszi­nó­ba ment, ahol játék­gé­pen majd­nem a tel­jes össze­get elve­szí­tet­te, elját­szot­ta.

A bűn­cse­lek­ménnyel a sér­tett­nek oko­zott 150.000.-Ft kár­ból lefog­la­lás­sal 10.000.-Ft térült meg, majd a ter­helt a kiszab­ha­tó bün­te­tés­től tart­va igye­ke­zett a sér­tett kárát meg­té­rí­te­ni, ami a bíró­sá­gi tár­gya­lás előtt meg is tör­tént.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat lopás vét­sé­gé­ben és őt – jog­erő­sen – 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta.