Főoldal » Hírek » Játékkonzolt is lopott az elkövető - videóval - Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott 2020 decem­be­ré­ben, három nap alatt négy alka­lom­mal pró­bált lopni.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg 23 éves férfi 2020 októ­be­ré­ben egy győri vegyes­bolt abla­kát ütöt­te be és innen cso­ko­lá­dét lopott.

Ezután, decem­ber­ben egy győri műsza­ki áru­ház­ból lopott el a ruhá­za­ta alá rejt­ve egy játék­kon­zolt, egy hozzá tar­to­zó kont­rol­lert és két játé­kot. A ter­mé­kek­ről letép­te a cso­ma­go­lást, majd azt a ruhá­ja alá rej­tet­te és így pró­bált távoz­ni az üzlet­ből, azon­ban lebu­kott és a több mint 200.000 forint érté­kű árut vissza­vet­ték tőle.

A férfi még ugyan­az­nap, az éjsza­kai órák­ban fel­tört egy utcán par­ko­ló autót, abban kuta­tott, és letép­te a gyúj­tás­kap­cso­ló bur­ko­la­tát, meg­bon­tot­ta a gyúj­tás­kap­cso­ló veze­té­ke­it, az egyi­ket el is sza­kí­tot­ta. A ter­helt nem vitt el sem­mit, de a ron­gá­lás­sal 45.000 forint kárt oko­zott. Az elkö­ve­tőt az álta­la meg­fo­gott veze­té­ken lévő DNS minta alap­ján sike­rült azonosítani.

Három nap múlva a vád­lott egy másik győri áru­ház­ból lopott élel­mi­szert, ahol szin­tén elkap­ták. Pár óra múlva egy műsza­ki áru­ház­ban ismét játék­kon­zolt pró­bált a ruhá­ja alá rejt­ve eltu­laj­do­ní­ta­ni, de itt is fel­tar­tóz­tat­ták. Mikor fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja vissza az árut a vád­lott azt elej­tet­te, így az hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált. A vád­lott 150.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fit több rend­be­li minő­sí­tett lopás­sal vádol­ta meg. Vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek adjon helyt a bíró­ság, vala­mint a ter­helt­nek az eljá­rás során fel­me­rült 190.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is meg kell fizetnie.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.