Főoldal » Archív » Játszótéren mutogatta magát

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki Ócsán egy ját­szó­tér szom­széd­sá­gá­ban muto­gat­ta magát.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja 2018. szep­tem­ber 3-án, dél­után, Ócsán egy ját­szó­tér szom­széd­sá­gá­ban lehúz­ta a nad­rág­ját, és a föl­dön fekve önki­elé­gí­tést vég­zett. A ját­szó­tér felé hala­dó jár­mű­vek­ből kiszállt három férfi. A gya­nú­sí­tott ekkor fel­öl­tö­zött, elsé­tált onnan, de pár perc eltel­té­vel vissza­tért, újból levet­kő­zött, és a gép­ko­csi­val arra köz­le­ke­dők­nek muto­gat­ta magát.

A sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­tén okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don véde­kez­ve újabb, hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. A nyo­mo­zás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban minden­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dé­sek közül letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­vel érhe­tő el.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.