Főoldal » Hírek » Javítóintézet és próbára bocsátás vár az autókat elkötő fiúkra - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú fiú és társa ellen, akik Rét­sá­gon, majd Rom­hány­ban is kötöt­tek el autókat.

A vád sze­rint a 17 éves fiú 19 éves isme­rő­sé­vel egy októ­be­ri estén Rét­ság­ról akart haza­jut­ni Rom­hány­ba. Ehhez nyit­va hagyott autót kere­sett, és talált egy olyat, ami­ben az indí­tó­kulcs benne maradt. A fia­ta­labb bein­dí­tot­ta az autót és már Bánk felé halad­tak, ami­kor a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző fiú elvesz­tet­te ural­mát az autó fölött, ami leha­ladt az útról és egy fának ütkö­zött. A bal­eset során a vád­lot­tak nem sérül­tek meg, az autó­ban azon­ban 350.000 forint kár kelet­ke­zett. A ron­csot a fiúk az út szé­lén hagyták.

2021. októ­ber 18-án a fia­tal­ko­rú fiú Rom­hány­ban kötött el egy ingat­lan nyi­tott udva­rán álló, le nem zárt autót, ami­vel egy órán át „kocsi­ká­zott”. Ami­kor ész­lel­te, hogy az autó tulaj­do­no­sa meg­lát­ta őt egy másik jár­mű­ből, az autót hát­ra­hagy­va elszaladt.

2021. novem­ber 4-én a fiú a lakó­he­lyén lévő óvoda előtt par­ko­ló, nyi­tott álla­po­tú jár­mű­vet pró­bált eltu­laj­do­ní­ta­ni, de abban nem felej­tet­ték benne az indí­tó­kul­csot. Néhány perc­cel később egy nem messze lévő, másik nyi­tott autó­ba beült, azt a slussz­kulccsal elin­dí­tot­ta, rövid ideig köz­le­ke­dett vele a falu útja­in, majd a bal olda­li útpad­ká­ra hajt­va, egy 60 cen­ti­mé­ter magas dísz­kő­ben fel­akadt. A hely­szín­ről mene­kül­ni pró­bált, de az arra járók fel­tar­tóz­tat­ták. Az ütkö­zés során az autó­ban össze­sen 120.900 forint kár kelet­ke­zett, meg­sé­rült az első lök­há­rí­tó, az egyik sár­há­nyó és a motor­ház­te­tő is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő 17 éves fiú ellen három rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és – mivel utol­só cse­lek­mé­nyét alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt követ­te el – ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. Tár­sá­nak az első cse­lek­mény miatt bűn­se­géd­ként kell felelnie.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a két fiú az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, úgy a bíró­ság a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben ren­del­jen el 2 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést és 1 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, tár­sát pedig bocsás­sa pró­bá­ra. Bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén a két vád­lott­nak kell meg­fi­zet­nie a 218.265 forint bűn­ügyi költ­sé­get és az első sér­tett által beje­len­tett 200.000 forint kár­igényt is.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.