Főoldal » Archív » Jegy nélkül utazott, ráadásul megverte a kalauzt egy ittas férfi a vonaton

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt a Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség egy 21 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016 novem­be­ré­ben az esti órák­ban erő­sen ittas álla­pot­ban szállt fel a vonat­ra Tokaj­ban. Miu­tán a sze­rel­vény elin­dult, a jegy­vizs­gá­ló kérte a menet­je­gyet, mire a vád­lott egy lejárt bér­le­tet adott át. A kala­uz érvény­te­le­ní­tet­te (vagy­is a sza­bály­zat sze­rint ketté tépte) a lejárt bér­le­tet, amin a vád­lott dühbe gurult és ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. Ezután dula­kod­ni kez­dett a MÁV alkal­ma­zot­tal, majd miu­tán vele utazó test­vé­re el akar­ta rán­gat­ni, ismét meg­ütöt­te a vas­utast.

A sér­tett ezután átment egy másik kocsi­sza­kasz­ba és maga után kulccsal bezár­ta az ajtót. A vád­lott betör­te az ajtó üve­gét és ismét ököl­lel ütöt­te meg a jegy­vizs­gá­lót, majd ruhá­za­tát eltép­te és le is köpte őt. Idő­köz­ben a vonat Tar­cal állo­más­ra ért, ahol sike­rült az agresszív vád­lot­tat leszál­lí­ta­ni, majd a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­ték.

A MÁV jegy­vizs­gá­ló köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül és mint ilyen, kiemelt bün­te­tő­jo­gi véde­lem ille­ti meg.

Az ügyész­ség a koráb­ban garáz­da­ság miatt már elítélt fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.