Főoldal » Hírek » Jegyellenőrre támadtak a fiatalok – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három tizen­éves fia­tal­lal szem­ben, akik 2021 telén, a vil­la­mos­ról leszáll­va, szi­dal­maz­ni kezd­ték a velük szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő jegy­el­len­őrt, majd rátá­mad­tak, és bántalmazták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak – az elkö­ve­tés­kor 15, 16, illet­ve 13 éves fiúk – 2021. decem­ber 3-án dél­után, több más tár­suk­kal együtt a Móricz Zsig­mond kör­tér felé köz­le­ke­dő 6-os jel­zé­sű vil­la­mo­son utaz­tak. Az út során oda­lé­pett hoz­zá­juk a jegy­el­len­őr, aki a fia­tal tár­sa­ság tag­ja­i­tól a jegye­ik, vagy bér­le­te­ik fel­mu­ta­tá­sát kérte. A fia­ta­lok – akik­nek nem volt érvé­nyes jegye – közöl­ték az ellen­őr­rel, hogy leszáll­nak a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban, majd ennek meg­fe­le­lő­en, ami­kor a vil­la­mos a IX. kerü­let, Mes­ter utcai meg­ál­ló­ba ért, mind­annyi­an leszáll­tak a járműről.

A jegy­el­len­őr a meg­ál­ló­ban a 15 éves vád­lott­hoz for­dult, aki­től ismét kérte a jegyét, mire a fia­tal­ko­rú a sér­tet­tet trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ni kezd­te és verés­sel fenye­get­te. Ekkor az idő­sebb társa is oda­lé­pett hoz­zá­juk, elő­ször ő is károm­kod­va kia­bált az ellen­őr­rel, majd több­ször felé rúgott, ami­ből két rúgás a sér­tett comb­ját érte. A bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a 15 éves vád­lott is, aki ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A jegy­el­len­őr a táma­dás hatá­sá­ra hát­rál­ni kez­dett, majd meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, a 13 éves vád­lott azon­ban utána futott, majd ami­kor utol­ér­te, két­szer, ököl­lel arcon ütöt­te őt, vala­mint meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni, ami elől azon­ban a sér­tett kihátrált.

A táma­dás­ról a sér­tet­tel együtt intéz­ke­dő másik jegy­el­len­őr érte­sí­tet­te rend­őrö­ket, akik a vád­lot­ta­kat elfogták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a három fia­talt cso­por­to­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja.  Az ügyész­ség az akkor 15, illet­ve 16 éves vád­lot­tak­kal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, 13 éves tár­suk­kal szem­ben pedig pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság mind­hár­muk ese­té­ben ren­del­jen el párt­fo­gó fel­ügye­le­tet is.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lot­tak és tár­sa­ik a meg­ál­ló­ban kör­be­áll­ják a sér­tet­tet – ekkor tör­té­nik a rúgás és az ütés. Ezután már a mene­kü­lő sér­tett látható.