Főoldal » Archív » Jelentősen nőtt a kizárólag ügyiratok alapján történő bírói döntésre irányuló ügyészi indítványok száma Heves megyében

A jár­vány­ve­szély­re tekin­tet­tel jelen­tő­sen növel­ték a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nya­ik szá­mát Heve megye ügyé­szi szervei.

A megye ügyész­sé­ge­in a veszély­hely­zet ide­jén, a kijá­rá­si kor­lá­to­zá­sok­ra vonat­ko­zó hatá­lyos jogi sza­bá­lyo­zás ren­del­ke­zé­se­it is szem előtt tart­va folyik a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­nek fele­lős­ség­re voná­sá­ra irá­nyu­ló, a tár­sa­da­lom védel­mét szol­gá­ló fele­lős­ség­tel­jes szak­mai munka. Az ügyé­szek foko­zot­tan ügyel­nek arra, hogy az állam­pol­gá­rok egész­sé­ge az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si fel­ada­tok ellá­tá­sa során lehe­tő­ség sze­rint ne legyen veszély­nek kitéve.

A veszély­hely­zet ideje alatt átme­ne­ti­leg érvé­nye­sü­lő külön eljá­rá­si sza­bá­lyo­kat egy már­ci­us 31-én kihir­de­tett kor­mány­ren­de­let hatá­roz­za meg. Ez, a koráb­bi ren­del­ke­zé­sek­től elté­rő­en, lehe­tő­vé teszi azt is, hogy a bíró­ság – fő sza­bály sze­rint az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra – akár nyolc­évi sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben is tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon dön­tést a vád­eme­lést köve­tő három hóna­pon belül. Ezen jog­in­téz­mény alkal­ma­zá­si lehe­tő­sé­ge­i­nek a kibő­ví­té­se azt céloz­ta, hogy minél nagyobb szám­ban legyen elke­rül­he­tő, hogy az állam­pol­gá­rok az ese­ten­ként zsú­folt bíró­sá­gi épü­le­tek­ben, a folyo­só­kon és a tár­gya­ló­ter­mek­ben sze­mé­lye­sen érint­kez­ze­nek egy­más­sal, mely­nek során foko­zott fertőzés-veszélynek len­né­nek kitéve.

A Heves Megyei Főügyész­ség szer­ve­ze­ti egy­sé­gei a jelen­le­gi jár­vány­ve­szély idő­sza­ká­ban min­den egyes ügy­ben gon­do­san mér­le­ge­lik ezen külön eljá­rá­si forma alkal­maz­ha­tó­sá­gá­nak a lehe­tő­sé­gét. Az ügyész­ség kivé­tel nél­kül - akár a súlyo­sabb bün­te­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se ese­tén is - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tesz indít­ványt azok­ban az ügyek­ben, ame­lyek­ben a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek meg­lé­te ese­tén lehet­sé­ges a tár­gya­lás mel­lő­zé­se. Ezzel az ügyész­ség nem csak a bün­te­tő­el­já­rá­sok folya­ma­tos­sá­gát, hanem az eljá­rá­sok részt­ve­vő­i­nek biz­ton­sá­gát is igyek­szik szolgálni.

A megye ügyész­sé­gei a kor­mány­ren­de­let hatály­ba lépé­se óta eltelt közel egy hónap­ban csak­nem 80%-os arány­ban tet­tek indít­ványt a vád­eme­lé­sek során bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, olyan ügy­ben is, amely­ben a vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­gá­ra tekin­tet­tel erre koráb­ban nem lett volna jog­sza­bá­lyi lehetőség.