Főoldal » Hírek » „Jó lesz a nyaklánc meg a gyűrű is!” – mondta a házaló, és vitte is az aranyat - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a 62 éves pap­la­nok­kal háza­ló hat­va­ni nő ellen, aki egy moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott idős asszony­tól tulaj­do­ní­tott el aranyékszereket.

Az ágy­ne­műk­kel háza­ló nő 2021. júni­us 5-én reg­gel érke­zett Héhalom tele­pü­lés­re. Egy ingat­lan tera­szán egye­dül ülő idős nőt meg­szó­lí­tott, pap­lant kínált neki eladásra.

 

A 72 éves, nehéz­kes moz­gá­sú, koráb­bi bal­ese­te miatt vég­tag­jai moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott asszony közöl­te, hogy nem kér sem­mit, és egyéb­ként is egye­dül van ott­hon, mire a vád­lott a csu­kott, de nem zárt kis­ka­put kinyi­tot­ta, belé­pett a kert­be és ott lera­kott több pap­lant tar­tal­ma­zó táskát.

 

A sér­tett a háza­ló felé lépett és újra közöl­te, hogy nincs pénze és nem akar pap­lant vásá­rol­ni, mire a vád­lott kije­len­tet­te, hogy „jó lesz a nyak­lánc, meg a gyűrű is”, majd gyors és hatá­ro­zott moz­du­la­tok­kal kikap­csol­ta és levet­te az asszony nya­ká­ban lévő arany­lán­cot, ujja­i­ról lehú­zott három gyű­rűt, majd sie­tő­sen távozott.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott 286.000 Ft kár utóbb meg­té­rült, mivel a nyo­mo­zás elren­de­lé­sét köve­tő­en a vád­lott a sér­tett fér­jé­nek vissza­ad­ta az ékszereket.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a vád­lott ellen, mely­ben a nő bün­tet­len elő­éle­té­re és a kár meg­té­rí­té­sé­re figye­lem­mel fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

 

Az ügy­ben első­fo­kon a Pász­tói Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.