Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Jogellenes az utazási iroda szerződése – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­ér­de­kű pert indí­tott a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség egy uta­zá­si iroda egyes szer­ző­dé­si fel­té­te­le­i­nek tisz­tes­ség­te­len­sé­ge miatt.

Gyak­ran erre sza­ko­so­dott vál­lal­ko­zá­sok vég­zik az uta­zá­sok, üdü­lé­sek és tár­sas uta­zá­sok szer­ve­zé­sét. Az uta­zás kap­csán a leg­fon­to­sabb kér­dé­se­ket, pél­dá­ul az uta­zás rész­le­te­it, az uta­zás­szer­ve­ző fele­lős­sé­gét, a fize­ten­dő díjat az uta­zá­si szer­ző­dés tar­tal­maz­za. A felek a joga­ik és köte­le­zett­sé­ge­ik tel­je­sí­té­sét ez alap­ján kér­he­tik szá­mon, elő­for­dul­hat az is, hogy az előre elké­szí­tett szer­ző­dés akár jog­el­le­ne­sen a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra is szól­hat. Ezért lénye­ges, hogy az uta­zá­si szer­ző­dés fel­té­te­lei meg­fe­lel­je­nek a jogi ren­del­ke­zé­sek­nek. Az ügyé­szi vizs­gá­lat célja, hogy védje a fogyasz­tó­kat, növel­je az átlát­ha­tó­sá­got, vala­mint erő­sít­se az uta­zók és az uta­zás­szer­ve­zők szá­má­ra a jogbiztonságot.

Az ügyész­ség vizs­gá­la­ta ered­mé­nye­ként köz­ér­de­kű pert indí­tott egy Pest vár­me­gyei uta­zá­si iro­dá­val szem­ben, mivel az uta­sok­kal kötött szer­ző­dé­se­i­ben tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket alkalmazott.

Az egyik ilyen kifo­gá­solt kikö­tés­ben az uta­zá­si iroda fenn­tar­tot­ta a szer­ző­dés egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­nak jogát, amely foly­tán jog­el­le­ne­sen bár­mi­kor, akár saját javá­ra kor­lát­la­nul módo­sít­hat­ta volna a szerződést.

Egy másik táma­dott ren­del­ke­zés alap­ján az uta­zá­si iroda az elő­leg befi­ze­té­se elle­né­re sem volt köte­les az uta­zás szer­ve­zé­sét meg­kez­de­ni. Így a fogyasz­tó hiába gon­dol­hat­ta azt, a befi­ze­tett elő­leg még nem biz­to­sí­tot­ta az uta­zás lefoglalását.

Az ügyész­ség kifo­gá­sol­ta azt is, hogy prob­lé­ma ese­tén az utas kár­igé­nyét köte­les volt az uta­zás tény­le­ges befe­je­zé­sét köve­tő 5 napon belül beje­len­te­ni, külön­ben az uta­zá­si iroda men­te­sült a kár­té­rí­té­si köte­le­zett­sé­ge alól. A kár­igény beje­len­té­sé­re elő­írt 5 napos határ­idő indo­ko­lat­la­nul rövid, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy a tör­vény alap­ján az utas a kár­té­rí­té­si igé­nyét álta­lá­ban 5 éven belül bár­mi­kor érvényesíthetné.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a fenti tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben pert indí­tott a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

Az ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy az ügyész kere­se­té­nek helyt adó dön­tés ese­tén, a bíró­ság a jog­erős íté­le­té­ben meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő ter­mé­sze­tes sze­mély­re, tehát min­den olyan egye­di szer­ző­dés­re, amely­ben a tisz­tes­ség­te­len kikö­tés meg­ta­lál­ha­tó. A tör­vény sze­rint az ilyen szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés­re jogo­sult­sá­got ala­pí­ta­ni és annak alap­ján tel­je­sí­té­sét köve­tel­ni nem lehet.

A fogyasz­tók szá­má­ra az uta­zá­si szer­ző­dé­sek­kel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb tud­ni­va­lók­ról az ügyész­ség hon­lap­ján össze­fog­la­ló talál­ha­tó, amely az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/egyszeruen-jogszeruen-fontos-tudnivalok-utazas-elott/