Főoldal » Hírek » Jogerős fegyházbüntetés a bódult állapotban autózó kábítószer-kereskedő ügyében – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Szek­szár­di Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­tét annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki Tolna megyé­ben rend­sze­re­sen keres­ke­dett kábí­tó­szer­rel, vala­mint Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett gyógy­szert is érté­ke­sí­tett, illet­ve gép­ko­csi­ját kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te.

Az íté­let sze­rint a vád­lott 2018 és 2019–ben egy Tolna megyei tele­pü­lé­sen rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett isme­ret­len for­rás­ból beszer­zett mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint, amely­ből 200.000,- forin­tot meg­ha­la­dó jöve­de­lem­re tett szert. Egy alka­lom­mal olyan tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket is eladott, ame­lyek hazai for­gal­ma­zá­sa tilal­ma­zott. A vád­lott ezen felül 2019 már­ci­u­sá­ban a 6-os számú főúton kábítószer-fogyasztásból eredő bódult álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját.

Az első­fo­kon eljárt Szek­szár­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en - jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sa bűn­tet­té­ben, vala­mint bódult álla­po­tú jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért hat év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen a védő a bűn­cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se és a bün­te­tés eny­hí­té­se végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sa iránt nyúj­tott be indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lá­hoz.

A Pécsi Ítélőtábla az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­ta.