Főoldal » Archív » Jogerős ítélet a közúti veszélyeztető és fenyegető fiatalkorú ügyében – eredményes vádemelés

Lég­fegy­ver­rel fenye­ge­tő­zött, majd elme­ne­kült a rend­őr elől, végül bal­ese­tet oko­zott, jog­erő­sen elítélték.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 16 éves fiú 2017. júni­us 29-én a X. kerü­let, Kozma utcá­ban veze­tett egy gép­ko­csit. A fiú irány­jel­ző hasz­ná­la­ta nél­kül és a meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got be nem tart­va meg­elő­zött egy másik gép­ko­csit. A Kozma utca-Jászberényi út keresz­te­ző­dés­ben a piros lám­pá­nál meg­állt, és kéz­jel­zés­sel fejez­te ki nem­tet­szé­sét a meg­elő­zött sofőr veze­té­si stí­lu­sa miatt. A fia­tal­ko­rú nagyobb sebes­ség­gel elin­dult, azon­ban még – fenye­ge­tés cél­já­ból – az abla­kon kimu­tat­ta a nála lévő lég­fegy­vert. A meg­fé­lem­lí­tett sofőr érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Egy gép­ko­csis rend­őr­jár­őr a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés segít­sé­gé­vel meg­ál­lí­tot­ta a ter­hel­tet, aki fél­re­hú­zó­dott. Ami­kor a rend­őr­jár­őr meg­kezd­te a kiszál­lást, a fia­tal­ko­rú elin­dult a kocsi­já­val, és nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kez­dett, a rend­őr­ko­csi pedig az üldö­zé­sé­re indult. A haj­szá­nak az vetett végett, hogy a fiú a Pesti út és a Bakan­csos utca keresz­te­ző­dé­sé­ben neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik autó­nak, amely­ben a sofőr súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fia­tal­ko­rú ellen a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Ifjú­ság­vé­del­mi Rész­le­ge köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és zak­la­tás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, majd a köz­le­ke­dés rend­je elle­ni bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét súlyos testi sér­tést okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés­re módosította.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és 1 év 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ra ítél­te, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 4 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint elren­del­te a ter­helt párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Emel­lett a bíró­ság a vád­lot­tat 1 év 6 hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­te a közel 300.000,- Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

 

Az íté­let jogerős.