Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a lébényi autópálya rendőrök ügyében - a Központi-Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Befe­je­ző­dött a 18 autó­pá­lya rend­őr ellen kor­rup­ció miatt a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen indult büntetőeljárás.

A vád­irat sze­rint 2018 szep­tem­be­re előtt a lébé­nyi autó­pá­lya rend­őrök az M1-es autó­pá­lya Győr-Moson-Sopron megyei sza­ka­szán ellá­tott jár­őr­szol­gá­la­tuk alatt, kül­föl­di teher­gép­ko­csik és turis­ta­bu­szok veze­tő­i­től tovább hala­dá­su­kért rend­sze­re­sen pénzt kértek.

A 2018. júli­us 1-je óta hatá­lyos új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­i­nek lehe­tő­sé­gé­vel élve az ügyész­ség a nyo­mo­zás során egyez­sé­get kötött a gya­nú­sí­tot­tak­kal, amely­nek kere­té­ben vala­mennyi­en tény­fel­tá­ró val­lo­mást tet­tek a bűnös­sé­gük beis­me­ré­se mellett. 

Az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott  bün­te­tő­ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2021 már­ci­us első heté­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülést.

Az ügy­ben irány­adó tény­ál­lás bizo­nyí­tá­sá­hoz szük­sé­ges bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket az ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat köz­re­mű­kö­dé­sé­vel sze­rez­te be, és az így meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lást a ter­hel­tek egyi­ke sem vitat­ta. Az elő­ké­szí­tő ülé­sen min­den vád­lott – a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal egye­ző­en – a fele­lős­sé­gét elis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról. 

Az elő­ké­szí­tő ülés ered­mé­nye­ként a bíró­ság 2021. már­ci­us 5. nap­ján hozott vég­zé­sé­vel a koráb­ban meg­kö­tött egyez­sé­ge­ket jóvá­hagy­ta, majd meg­hoz­ta íté­le­tét, amely vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban meg­egye­zett a vád­irat­ban tett bün­te­té­si indít­vá­nyok­kal. Az íté­le­tet a vád­lot­tak és védő­ik, továb­bá az ügyész­ség is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: 

https://ugyeszseg.hu/korrupcio-miatt-orizetben-az-autopalya-rendorok/

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-lebenyi-autopalya-rendorok-ugyeben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/