Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Jogerős marasztaló ítélet a rokonával erőszakoskodó fiatallal szemben- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la – az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­va - másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki fél­test­vé­re sérel­mé­re sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Egy Kapos­vár­hoz köze­li köz­ség­ben lakó, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 18 éves férfi 2018 októ­be­ré­ben meg­lá­to­gat­ta külön élő édes­any­ját és kis­ko­rú fél­test­vé­re­it. Az édes­anya aznap a megye­szék­hely­re uta­zott vásá­rol­ni, így a gye­re­ke­ket a leg­idő­sebb, 13 éves nővé­rük fel­ügye­le­té­re bízta. A vád­lot­tat a gye­re­kek been­ged­ték a lakás­ba, aki ész­lel­ve, hogy édes­any­juk nem tar­tóz­ko­dik ott­hon, a 13 éves fél­test­vé­rét sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ta, hogy az eset­ről ne beszél­jen, azon­ban a kis­lány a haza­ér­ke­ző édes­any­já­nak beszá­molt az abúzusról.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, vala­mint – koráb­ban elkö­ve­tett, más bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott bűn­cse­lek­mény miat­ti pró­bá­ra bocsá­tá­sát meg­szün­tet­ve – lopás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 7 év letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A védel­mi fel­leb­be­zés okán másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.