Főoldal » Hírek » Jogerősen 20 év fegyházra ítélték az örökségért ölő férfit - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 20 évre súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nek a bün­te­té­sét, aki egy idős nő ingat­lan­ja­i­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben begyógy­sze­rez­te őt.

A bün­te­tett elő­éle­tű ter­hel­tet a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék - a Pest Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján - első fokon bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 18 év fegy­ház bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2019 tava­szán ismer­ke­dett meg az akkor 95 éves asszonnyal, aki­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött, és nem sok­kal később, annak érdi lakó­in­gat­la­na és gyü­möl­csös kert­je meg­szer­zé­se érde­ké­ben vele örök­lé­si szer­ző­dést kötött. Ezt köve­tő­en napon­ta láto­gat­ta a sér­tet­tet részé­re élel­met vitt, mely alkal­mak­kor az addig jó szel­le­mi és fizi­kai álla­pot­ban lévő asszony­nak alta­tót és nyug­ta­tót adott, ezért egész­ség­ügyi álla­po­ta foko­za­to­san hanyat­la­ni kez­dett, míg­nem 2019. júli­us 29-éről 30-ára vir­ra­dó­an a sér­tett érdi laká­sá­ban elesett, bor­da­tö­rést szen­ve­dett, nála lég­mell ala­kult ki, mely miatt órá­kon belül meg­ful­ladt. Halá­lát a tet­tes, magát uno­ká­já­nak kiad­va, jelen­tet­te be, majd intéz­ke­dett a sér­tett bon­co­lás nél­kü­li elte­met­te­té­sé­ről. A nyo­mo­zás során elren­delt exhu­má­lást köve­tő­en orvos­szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a sér­tett szer­ve­ze­té­ben halá­la­kor a terá­pi­ás szin­tet meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű alta­tó és nyug­ta­tó volt, és az asszony halá­lát nem idős kora okoz­ta.

Az íté­let ellen az eljá­ró ügyész az elkö­ve­tő ter­hé­re élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, míg a ter­helt és védő­je a tény­ál­lás téves meg­ál­la­pí­tá­sa okán, bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő fel­men­té­sért fel­leb­be­zett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2023. júli­us 12-én kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel a tet­tes ember­ölé­si cse­lek­mé­nyét nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett helyett, aljas indok­ból elkö­ve­tett­ként minő­sí­tet­te és súlyo­sí­tá­sul 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/vagyona-miatt-gyogyszerezte-be-az-idos-sertettet-rendorsegi-videoval-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/gyogyszerrel-vegzett-a-95-eves-orokhagyoval-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/