Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélték az életveszélyes sérülést okozó férfit – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben a táma­dó egyet­len rúgás­sal élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett egy fér­fit.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2021. augusz­tus 15-én, haj­nal­ban, a pilis­ma­ró­ti falu­na­pon beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett az egyik ven­dég­gel. Mivel a meg­szó­lí­tott nem vett róla tudo­mást, ezért a férfi meg­ütöt­te, majd a föld­re esett áldo­za­tát egy­szer, nagy erő­vel fejbe rúgta. A meg­tá­ma­dott férfi ettől az esz­mé­le­tét elvesz­tet­te, a táma­dó pedig elme­ne­kült.

A sér­tett a rúgás­tól kettő hónap gyógy­tar­ta­mú, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Mivel a férfi vissza­eső, leg­ko­ráb­ban a bün­te­té­se három­ne­gyed részé­nek a kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott fel­men­té­sért, védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. novem­ber 7-én kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, a férfi bűnös, a kisza­bott bün­te­tés ará­nyos és szük­sé­ges, ezért azt nem eny­hí­tet­te.