Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a szülőket, akik gyermekük sérelmére követtek el bűncselekményeket – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a neve­lő­apa bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát, és az anya bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát abban az ügy­ben, amely­ben a szü­lők éve­ken keresz­tül pokol­lá tet­ték a lányuk életét.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a nő 2013. évben kötöt­tek házas­sá­got, mely­ből egy közös gyer­me­kük is szü­le­tett. Együtt nevel­ték a nő koráb­bi kap­cso­la­tá­ból 2003 októ­be­ré­ben szü­le­tett lányát is. A neve­lő­apa 2014-től kez­dő­dő­en – tehát ami­kor a gyer­mek még nem töl­töt­te be a tizen­ket­te­dik élet­évét – szin­te napi rend­sze­res­ség­gel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett vele. Elő­for­dult, hogy a sér­tett alvó álla­po­tát hasz­nál­ta ki, de 2016-tól kez­dő­dő­en már erő­sza­kot alkal­ma­zott a lány ellen­ál­lá­sá­nak leküz­dé­se érdekében.

Annak elle­né­re, hogy a neve­lő­apa meg­pa­ran­csol­ta a kis­lány­nak, hogy sen­ki­nek ne beszél­jen a vele tör­tén­tek­ről, a gyer­mek szá­mos alka­lom­mal elmond­ta azt az édes­any­já­nak, aki azon­ban nem hitt neki, és ami­kor a lánya segít­sé­get kért tőle, még testi fenyí­tés­ben is része­sí­tet­te. Az anya tes­ti­leg és lel­ki­leg is elha­nya­gol­ta a lányát, nem gon­dos­ko­dott arról, hogy isko­lá­ba jár­jon, érdek­te­len­sé­get muta­tott sor­sá­val, prob­lé­má­i­val kapcsolatban.

A szü­lők maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a kis­lány érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­se sérült.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a neve­lő­apát foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 11 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, az anyát kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A fér­fit vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kapcsolatba.

Az íté­le­tet az ügyész a férfi vonat­ko­zá­sá­ban tudo­má­sul vette, míg a nő ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A vád­lot­tak és védő­ik fel­men­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. novem­ber 29-én kihir­de­tett íté­le­té­ben egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val. A szü­lők bűnö­sök, a neve­lő­apa bün­te­té­se kel­lő­en szi­go­rú. Az anya bün­te­té­sét súlyo­sí­tot­ta, párt­fo­gó fel­ügye­le­tét ren­del­te el, a pró­ba­idő tar­ta­mát 5 évre felemelte.