Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték azt a férfit, aki egy cipőfűző miatt okozott életveszélyes sérülést – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy rab élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te zárkatársát.

A jog­erős íté­let sze­rint a férfi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te a Pál­hal­mai Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben. 2022. feb­ru­ár 26-án, dél­után, a zár­ka­tár­sa nem tudta vissza­ad­ni a neki meg­őr­zés­re átadott, edzés­hez hasz­nált cipő­fű­zőt, ezért harag­ra ger­jedt. A fér­fit a föld­höz vágta, fejét a pad­ló­hoz csap­ta, jobb szeme kör­nyé­kén ököl­lel meg­ütöt­te. Majd a vád­lott meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a többi zár­ka­társ segít­sé­get hív­jon. Azért, hogy az őrség se ész­lel­je az egyre romló álla­po­tát, a sér­tett­nek a mos­dó­ban fal felé for­dul­va kel­lett áll­nia. Végül este men­tő­vel kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és megműtötték.

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt, 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tör­vény értel­mé­ben, fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. decem­ber 13-án kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val. A férfi bűnös, a bün­te­té­se szük­sé­ges, ezért azt nem enyhítette.