Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Jogerősen három és fél év börtönt kapott a rabló-a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 23 éves fér­fit, aki tavaly augusz­tus 20-án az utcán pénzt kérve leszó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, majd a föld­re lökve kira­bol­ta őt. 

 Az ittas férfi 2019. augusz­tus 20-án Sal­gó­tar­já­ban ita­lo­zott, majd az utcán fel­fi­gyelt egy magá­nyos járó­ke­lő­re, aki­nek a dere­kán egy övtás­ka volt.

A vád­lott a mel­let­te elha­la­dó férfi után szólt, hogy ki tudná-e segí­te­ni pár forint­tal, mert nem tud haza­men­ni. A meg­szó­lí­tott sér­tett segí­tő­ké­szen hozzá for­dult, az övtás­ká­ja zip­zár­ját elhúz­va meg­kér­dez­te, hogy mennyit adjon, majd a vád­lott kéré­sé­re adott egy húsz forin­tost és tovább indult.

A vád­lott ekkor úgy dön­tött, hogy meg­szer­zi a férfi többi pén­zét is, és a sér­tett után futott, majd hátul­ról meg­lök­te és ráfo­gott az övtás­ka szí­já­ra, így a löké­sé­től föld­re eső sér­tett­ről lesza­kí­tot­ta az övtás­kát, majd azzal elszaladt.

Utóbb az övtás­ká­ból kivet­te a papír bank­je­gye­ket és az apró­pénz nagyobb részét, több mint 35.000 forin­tot majd az övtás­kát a benne lévő ira­tok­kal és egyéb tár­gyak­kal egy üres, gon­do­zat­lan, gazos tel­ken eldobta.

A sér­tett később az eltu­laj­do­ní­tott érté­ke­it a kész­pénz kivé­te­lé­vel vissza­kap­ta, mert néhány hét múlva a tel­ken fűvá­gás­kor meg­ta­lál­ták azo­kat. Az, hogy az ira­tok sér­tet­len álla­pot­ban elő­ke­rül­tek, csak az addi­gi ked­ve­ző idő­já­rá­si körül­mé­nyek­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés miatt emelt vádat a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő férfi ellen, aki koráb­ban ugyan­csak rab­lás miatt javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ben is volt, és vele szem­ben – a most elbí­rált cse­lek­mény után – két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést is kisza­bott már a bíróság.

Mivel a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen fenn­tar­tot­ta a nyo­mo­zás során tett beis­me­rő val­lo­má­sát, a bíró­ság az ügyé­szi mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 3 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te őt, és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let nyom­ban jog­erő­re emel­ke­dett, mivel azt a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette.