Főoldal » Hírek » Jogerősen tíz év a molesztáló nyugdíjasnak

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a mind­szen­ti, nyug­dí­jas korú fér­fi­nak az ügyé­ben első­fo­kon kisza­bott bün­te­tést, akit koráb­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az íté­let sze­rint a férfi egy hir­de­tő­új­ság­ban diák­mun­kát aján­lott kis­ko­rú fiúk szá­má­ra, majd az ilyen módon vele kap­cso­lat­ba került 13 éves sér­tet­tel szem­ben sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett, melyet a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la nem ítélt ala­pos­nak. A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dön­té­sé­vel az első­fo­kú íté­let jog­erő­re emel­ke­dett, elle­ne továb­bi fel­leb­be­zés­nek nincs helye.