Főoldal » Hírek » Jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől a fiatalkorú - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú ellen, aki veze­tői enge­dély nél­kül, eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te édes­ap­ja autó­ját, majd a rend­őrök elől mene­kül­ve bal­ese­tet okozott.

A vád sze­rint az elkö­ve­tés ide­jén 15 éves fiú 2021. novem­ber 13. nap­ján, az ott­ho­nuk­ból elcsen­te az édes­ap­ja tulaj­do­ná­ban lévő autó kul­csa­it. A fia­tal­ko­rú uta­sá­val Érsek­vad­kert köz­pont­já­ból Patak felé haladt, mint­egy 75 km/órás sebes­ség­gel, ami­kor a sebes­ség ellen­őr­zést végző rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták. A fiú meg­for­dult, majd a meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­ná­ló, han­gos­be­szé­lőn „Állj!” uta­sí­tást is adó rend­őrök elől mene­kül­ve, egy útke­resz­te­ző­dés­ben – eltúl­zott sebes­sé­ge okán – leha­ladt az úttest­ről és vil­lany­osz­lop­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a fia­tal­ko­rú és utasa is könnyeb­ben meg­sé­rült, a jármű és a vil­lany­osz­lop pedig jelen­tő­sen megrongálódott.

A fiú már koráb­ban is veze­tett enge­dély nél­kül. 2021 már­ci­u­sá­ban emi­att sza­bály­sér­té­si eljá­rás­ban eltil­tot­ták, a mos­ta­ni cse­lek­mé­nyét így jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt követ­te el.

2021 máju­sá­tól a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés viszont már nem sza­bály­sér­tés, hanem jóval súlyo­sabb meg­íté­lé­sű jog­sér­tés: bűn­cse­lek­mény. Az ügyész­ség ezért vád­ira­tot nyúj­tott be a fiú­val szem­ben, mely­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozta.

A fiú a szü­lei enge­dé­lye nél­kül vitte el a csa­lád autó­ját, így elkö­vet­te a jármű önké­nyes elvé­te­lét is. Ha ezt a bűn­cse­lek­ményt csa­lád­tag sérel­mé­re köve­tik el, akkor csak a csa­lád­tag kife­je­zett kéré­sé­re bün­tet­he­tő, a fiú édes­ap­ja viszont nem kérte a fia fele­lős­ség­re vonását.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt. Ha bűnös­nek mond­ja ki a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat, és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítéli, akkor a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alá is helyezi.