Főoldal » Hírek » Jogosulatlanul használt próbarendszámokkal üzletelt a siófoki férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal huszon­éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki jogo­su­lat­la­nul hasz­nált fel pró­ba­rend­szá­mo­kat, melye­ket szí­ves­ség­ből, illet­ve pénz elle­né­ben hat tár­sá­nak is bérbe adott.

A vád­lott 2020 nya­rán egy inter­ne­tes hir­de­tés alap­ján több olyan pró­ba­rend­szá­mot vásá­rolt, ame­lye­ket egy Fejér megyei cég nevé­re állí­tot­tak ki. A vád­lott­nak a pró­ba­rend­szá­mok­ra azért volt szük­sé­ge, hogy az álta­la kül­föld­ről beho­zott és bel­föl­dön még for­ga­lom­ba nem helye­zett gép­ko­csi­kat ki tudja pró­bál­ni. A férfi ilyen módon kilenc külön­bö­ző gép­ko­csi­ra, illet­ve még egy lakó­ko­csi­ra is fel­sze­rel­te a jogo­su­lat­la­nul hasz­nált egye­di azo­no­sí­tó jelet, és azok­kal – oly­kor hosszabb távo­kat is meg­té­ve – részt vett a köz­úti forgalomban.

A vád­lott - azért, hogy kere­se­tét kiegé­szít­se - az egyik közös­sé­gi olda­lon bérel­he­tő­ként is elkezd­te hir­det­ni a pró­ba­rend­szá­mo­kat, ami­ket hat másik tár­sá­nak külön­bö­ző össze­ge­kért, illet­ve alka­lom­sze­rű­en szí­ves­sé­gi hasz­ná­lat­ra átadott a rend­szá­mok­hoz tar­to­zó indí­tó­nap­ló­val és ide­ig­le­nes for­ga­lom­ban tar­tá­si enge­déllyel együtt.

A vád­lot­tat végül a sió­fo­ki rend­őrök tet­ten érték a rend­szám jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­ta köz­ben, ráadá­sul a férfi a rend­őri intéz­ke­dés alatt akar­ta kitöl­te­ni az indí­tá­si nap­lót az éppen meg­tett útról, de ebben a jár­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták, és a pró­ba­rend­szá­mot, ille­tő­leg az ahhoz tar­to­zó okmá­nyo­kat lefoglalták.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés, míg tár­sa­i­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.