Főoldal » Archív » Jogosulatlanul jutott EU-s mikro hitelekhez

Az ügy fővád­lott­ja - tár­sai segít­sé­gé­vel - 2010-2011-ben  egy kft nevé­ben hitel­ké­rel­me­ket nyúj­tott be az EU által finan­szí­ro­zott mikro hitel meg­szer­zé­se érde­ké­ben. Miu­tán elnyer­te a cég a hitelt, a vád­lott valót­lan tar­tal­mú szám­lák­kal és adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek­kel iga­zol­ta a pénz fel­hasz­ná­lá­sát a vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si ala­pít­vány felé, A vád­lott ezen mód­szer­rel három­szor 7 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg az EK költségvetését.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Jogo­su­lat­la­nul jutott EU-s mikro hitelekhez