Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jogsértően árusították a manukamézet – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fogyasz­tó­kat meg­té­vesz­tő vál­lal­ko­zás­sal szem­ben foly­ta­tott ellen­őr­zést az ügyész­ség, mert az azt állí­tot­ta, hogy a manu­ka­méz alkal­mas beteg­sé­gek gyógyítására.

A méz egész­ség­re ked­ve­ző tulaj­don­sá­gai köz­tu­do­má­sú­ak. A mézet ezért sokan nem­csak egy­sze­rű élel­mi­szer­ként éde­sí­tő hatá­sa miatt vásá­rol­ják, hanem az olyan remélt elő­nyös tulaj­don­sá­gok miatt is, ame­lyet pél­dá­ul meg­fá­zás vagy más egész­ség­ügyi prob­lé­ma ese­tén a méz fogyasz­tá­sá­tól vár­ná­nak. Éppen ezért lehet vissza­él­ni ezzel, és eltú­loz­ni a méz egész­ség­ügyi hatá­sa­it annak elle­né­re, hogy a jog­sza­bá­lyok által meg­kí­vánt tudo­má­nyos bizo­nyí­té­kok eze­ket nem támaszt­ják alá. Ezért ha olyan élel­mi­szer­ről van szó, ame­lyet az embe­rek egész­sé­gük védel­mé­ben is vásá­rol­nak, akkor külö­nö­sen lénye­ges, hogy a lai­kus fogyasz­tók tudo­má­nyo­san bizo­nyí­tott állí­tá­so­kon ala­pu­ló, valós tájé­koz­ta­tás­ban részesüljenek.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség olyan vál­lal­ko­zás­sal szem­ben foly­ta­tott ellen­őr­zést, amely azt állí­tot­ta, hogy az álta­la áru­sí­tott manu­ka­méz olyan külön­le­ges tulaj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, amely foly­tán alkal­mas beteg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra is. A vál­lal­ko­zás web­áru­há­zá­nak hon­lap­ján pél­dá­ul az állí­tot­ta a manu­ka­méz­ről, hogy annak fogyasz­tá­sa alkal­mas immun­erő­sí­tés­re, beteg­sé­gek meg­elő­zé­sé­re, külö­nö­sen erős baktérium- és vírus­ölő hatá­sú, és hatá­so­sabb lehet a leg­erő­sebb anti­bio­ti­kum­nál is. A manu­ka­méz emész­té­si zava­rok, gyo­mor­fe­kély, gyo­mor­bél­hu­rut ellen­sze­re, alkal­maz­ha­tó gyul­la­dá­sok ellen, gom­bás beteg­sé­gek keze­lé­sé­re vagy a fog­szu­va­so­dás megelőzésére.

A hatá­lyos magyar és uniós jog­sza­bá­lyok sze­rint élel­mi­szer kap­csán sem beteg­sé­get meg­elő­ző, sem azt keze­lő tulaj­don­sá­got kije­len­te­ni vagy arra uta­lást tenni nem lehet. Még akkor sem, ha egyéb­ként a ter­mék tény­le­ges hatá­sá­val össze­füg­gő­en a vál­lal­ko­zás eset­leg vala­mi­lyen vizs­gá­la­tot folytatott. 

A fen­ti­ek miatt az ügyész­ség­nek lehe­tő­sé­ge nyílt fogyasz­tó­vé­del­mi per (ún. kép­vi­se­le­ti kere­set) indí­tá­sá­ra. A tör­vé­nyi elő­írá­sok sze­rint viszont per­in­dí­tás előtt az érin­tett vál­lal­ko­zás­sal egyez­tet­ni kell a jog­sér­tés önkén­tes meg­szün­te­té­se érde­ké­ben. Erre tekin­tet­tel a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség per­el­há­rí­tó ügyé­szi fel­hí­vást inté­zett a vál­lal­ko­zás felé. Az ügyé­szi fel­lé­pés ered­mé­nye­ként a vál­lal­ko­zás töröl­te hon­lap­ja­ik­ról a fogyasz­tó­kat meg­té­vesz­tő infor­má­ci­ó­kat. így a jog­sér­té­sek gyors és haté­kony meg­szün­te­té­se révén per­in­dí­tás­ra már nem kel­lett, hogy sor kerüljön.

Az élel­mi­sze­rek­kel, étrend­ki­egé­szí­tők­kel kap­cso­la­tos egész­ség­ügyi állí­tá­sok­ról az aláb­bi lin­ken olvas­ha­tók bővebb információk:

https://ugyeszseg.hu/egyszeruen-jogszeruen-csodaszerek/