Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jogtalan előnyt fogadtak el a zalai szociális intézmények volt vezetői – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két, Zala Vár­me­gyé­ben lévő szo­ci­á­lis intéz­mé­nye­ket koráb­ban irá­nyí­tó, veze­tő beosz­tá­sú nővel szem­ben, akik jog­ta­lan előnyt fogad­tak el gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket for­gal­ma­zó üzle­ti part­ne­rük képviselőjétől.

A vád­irat sze­rint a közép­ko­rú zala­eger­sze­gi nő, mint a szo­ci­á­lis és gyer­mek­vé­del­mi fel­ada­to­kat ellá­tó költ­ség­ve­té­si szerv Zala vár­me­gyei kiren­delt­sé­gé­nek volt főosz­tály­ve­ze­tő­je az irá­nyí­tá­sa alatt álló szo­ci­á­lis intéz­mé­nyek egyik női veze­tő­jé­vel tör­tént meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján az inté­zet­ben hasz­ná­la­tos gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket szál­lí­tó cég kép­vi­se­lő­jé­től 2019 szep­tem­be­re és 2020 ápri­li­sa között rend­sze­re­sen és közö­sen fogad­tak el jog­ta­lan előnyt.

A vád­lott az álta­la koráb­ban veze­tett költ­ség­ve­té­si szerv nevé­ben az irá­nyí­tá­sa alá tar­to­zó szo­ci­á­lis intéz­mé­nyek műkö­dé­sé­hez kap­cso­ló­dó beszer­zé­sek kap­csán kötött adás­vé­te­li szer­ző­dést egy  gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket - töb­bek között az egyes intéz­mé­nyek gon­do­zott­ja­i­nak a keze­lő­or­vo­suk által részük­re fel­írt pelen­ká­kat - for­gal­ma­zó buda­pes­ti cég­gel, amely egy pécsi szék­he­lyű egyé­ni vál­lal­ko­zót bízott meg az érté­ke­sí­tés­sel. Az éves szin­ten 10 mil­lió forint körü­li bevé­tel kap­csán a terü­le­ti kép­vi­se­lő ele­in­te úgy for­gat­ta vissza juta­lék­ként a tisz­tál­ko­dó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó hasz­not, hogy egyes ter­mé­ke­ket ingye­ne­sen bocsá­tott az intéz­mé­nyek ren­del­ke­zé­sé­re. A vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­ben fel­ve­tet­te, hogy a „kom­pen­zá­ci­ót” a keres­ke­del­mi kép­vi­se­lő ezen túl ne ter­mék­ben adja át, hanem kész­pénz­ben. Ennek lehe­tő­sé­gét meg­be­szél­te vád­lott tár­sá­val, az egyik intéz­mény volt veze­tő­jé­vel, aki­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy az így kapott kész­pénzt min­dig meg fogja felez­ni vele. 

Az alkal­man­ként 150 000 - 200 000 forint össze­gű pénz­át­adá­sok­ra 2019 szep­tem­be­re és 2020 ápri­li­sa között negyed­éven­te, sze­mé­lye­sen került sor, mely pénz­össze­ge­ket az egyik alá­ren­delt szo­ci­á­lis intéz­ményt veze­tő nő rész­ben az intéz­mény műkö­dé­se köré­ben hasz­nál­ta fel, bűn­tár­sa azon­ban isme­ret­len módon ren­del­ke­zett vele.

A koráb­ban kor­mány­za­ti szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban álló főosz­tály­ve­ze­tő és a köz­al­kal­ma­zott­ként dol­go­zó intéz­mény­ve­ze­tő vád­lot­tak a jog­ta­lan előny elfo­ga­dá­sá­val meg­szeg­ték az irány­adó mun­kál­ta­tói sza­bály­zat előírásait.

Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te miatt emelt vádat velük szemben.