Főoldal » Hírek » Jogtalanul használt járművel, ittasan indult a boltba - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szemben. 

A vád­irat sze­rint, a férfi 2020. októ­ber 23-án dél­után, Igri­ci köz­ség­ben az utcán figyelt fel az egyik lakó­ház előtt őri­zet­le­nül hagyott segéd­mo­to­ros kerék­pár­ra. Az ittas vád­lott a jár­mű­re fel­ült, azt bein­dí­tot­ta, majd azzal a ház­ban lakó sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül elhaj­tott a tele­pü­lé­sen lévő bolt irányába.

A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lot­tat rövid idő eltel­té­vel a tele­pü­lé­sen rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd alko­hol­szon­da alkal­ma­zá­sa után elő­ál­lí­tot­ták a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A hite­les lég­al­ko­hol­mé­rés ered­mé­nye alap­ján a vád­lott úgy veze­tett, hogy szer­ve­ze­té­ben a tör­vé­nyi határ­ér­ték négy­sze­re­sé­nek meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű alko­hol volt.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.