Főoldal » Hírek » Jóhiszemű vevő révén derült fény a lopásra - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a Sió­fok kör­nyé­kén élő páros­sal szem­ben, akik érté­kes műal­ko­tá­sok meg­szer­zé­se érde­ké­ben tör­ték fel a szom­szé­dos lakóházat.

Az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő vád­lot­tak 2021 ápri­li­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy fel­tö­rik a szom­szé­dos és átme­ne­ti­leg lakat­lan ingat­lant, mely­ben a gra­fi­kus sér­tett több, érté­kes, álta­la, illet­ve édes­ap­ja által készí­tett fest­ményt, egyéb kép­ző­mű­vé­sze­ti alko­tást, köny­vet illet­ve műsza­ki cik­ket tárolt. Az elkö­ve­tők a fel­tört ingat­lan­ba 2021 júli­u­sá­ig több alka­lom­mal vissza­tér­tek, így végül közel 1 mil­lió forint érté­kű ingó­sá­got lop­tak el a sértettől.

A páros a zsák­mányt egy régi­sé­gek­kel fog­lal­ko­zó keres­ke­dő­nek érté­ke­sí­tet­te, aki­nek a nő azt adta elő, hogy a tár­gyak nagy­szü­lei hagya­té­ká­ból szár­maz­nak. A lopás­ra végül úgy derült fény, hogy az egyik alko­tás jóhi­sze­mű vevő­je fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel azért, hogy gra­tu­lál­jon neki a mun­ká­já­hoz, ami­ből a sér­tett rájött, hogy a házá­ban hagyott kép csak úgy kerül­he­tett keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba, ha oda betör­tek, ezért fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A sió­fo­ki rend­őrök a lopott dol­gok közül szá­mos tár­gyat fel­ku­tat­tak és lefog­lal­tak a nyo­mo­zás során, ezál­tal a sér­tett kára több mint 800.000 forint érték­ben meg­té­rült. A sér­tett azt a gra­fi­ká­ját, ami miatt kide­rült a bűn­cse­lek­mény, a jóhi­sze­mű vásár­ló­nak ajándékozta. 

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, ille­tő­leg vagyon­el­kob­zás és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítvány.

A fotó a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.