Főoldal » Archív » Jól jövedelmező vállalkozás ígéretével hitegette a sértettet, így csalt ki tőle hétmillió forintot

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 45 éves nővel szem­ben.

A vád­lott nő 2015. év ele­jén került kap­cso­lat­ba a sér­tett nővel, úgy, hogy a sér­tett laká­sát kibé­rel­te. Rövid idő múlva fel­ve­tet­te a sér­tett­nek, hogy jól jöve­del­me­ző faipa­ri vál­lal­ko­zás­ba fog és ehhez keres befek­te­tő­ket. A sér­tett előbb két­mil­lió forin­tot adott át a vád­lott­nak, majd a nagy nye­re­ség remé­nyé­ben továb­bi ötmil­lió forin­tot is átutalt. Ezt az össze­get a sér­tett egy barát­já­tól kérte köl­csön.

A vád­lott nőnek esze ágá­ban sem volt vál­lal­ko­zást indí­ta­ni, de folya­ma­to­san arról tájé­koz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy jól jöve­del­mez az üzlet. Pár hónap eltel­té­vel a sér­tett nő  kérte a köl­csön vissza­fi­ze­té­sét és a nye­re­sé­get is, amit a vád­lott nem adott át, de folya­ma­to­san újabb határ­idő­ket kért annak tel­je­sí­té­sé­re. Mivel sem­mi­lyen vál­lal­ko­zást nem indí­tott és a pénzt is elköl­töt­te, így erre lehe­tő­sé­ge nem volt.

Az ügyész­ség a koráb­ban csa­lás miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítélt nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.