Főoldal » Hírek » Jótékony célt színlelve gyűjtöttek pénzadományokat román fiatalok – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal fér­fi­val szem­ben, míg a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a húszas éve­i­ben járó fér­fit, akik szin­te tel­je­sen meg­egye­ző kül­le­mű, valót­lan tar­tal­mú nyom­tat­vá­nyo­kat fel­hasz­nál­va gyűj­töt­tek „ado­má­nyo­kat”.

A kapos­vá­ri ügy­ben a vád­lott 2023 szep­tem­be­ré­ben érke­zett a vár­me­gye­szék­hely­re, ahol egy áru­ház terü­le­tén szó­lí­tot­ta le a vásár­ló­kat. A fér­fi­nél egy alá­írás­gyűj­tés­re is alkal­mas ív volt, ame­lyen pik­to­gra­mok mel­lett magyar nyel­ven sze­re­pelt az ado­má­nyo­zás célja, misze­rint a pénzt sérült gyer­me­kek meg­se­gí­té­sé­re szánják.

A vád­lott azon­ban a jóté­kony célt pusz­tán szín­lel­te, a kapott össze­ge­ket saját kiadá­sa­i­ra kíván­ta volna for­dí­ta­ni. Az első­re hite­les­nek tűnő akció viszont pár órán belül meg­bu­kott, mivel az elkö­ve­tőt a kapos­vá­ri rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták és elszá­mol­tat­ták, a kicsalt, össze­sen 20.000 forin­tot lefoglalták.

Az ugyan arról a tele­pü­lés­ről szár­ma­zó másik román fia­tal sem volt ered­mé­nye­sebb, aki 2024 feb­ru­ár­já­ban Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban csap­ta be a járó­ke­lő­ket, mert őt a nyo­mo­zó ható­ság egy órán belül elfog­ta, bár ez idő alatt is hat sze­mély ado­má­nyo­zott a „jóté­kony célra” össze­sen 5.140 forintot. 

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság az őri­zet­be vett fér­fit jog­erő­sen egy év három hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát három évre fel­füg­gesz­tet­te. A kapos­vá­ri ügy­ben ugyan­csak fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés az indít­vány a csa­lárd vád­lot­tal szemben.

A köz­le­mény­hez kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi hír az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/kamu-adomanygyujtok-kerjuk-ne-doljenek-be-nekik

A képe­ken a ter­hel­tek által hasz­nált nyom­tat­vá­nyok szerepelnek.