Főoldal » Archív » Jóvátették a kárt az alkalom szülte tolvajok

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a lopás vét­sé­gét elkö­ve­tő fia­tal­ko­rú­ak ugyan­is meg­ál­la­pod­tak a sér­tet­tel, így annak kára meg­té­rült, a fia­ta­lok pedig elke­rül­ték a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást. 

Az eljá­rás ada­tai sze­rint 2019 máju­sá­nak egy reg­ge­lén, egy nóg­rá­di tele­pü­lés busz­meg­ál­ló­já­ban az egyik utas elpa­na­szol­ta isme­rő­sé­nek, hogy a háza bejá­ra­ti ajta­ján nem záró­dik az ablak, így fél, hogy vala­ki betör­het hozzájuk.

Ezt a beszél­ge­tést egy ott álló fiú is hal­lot­ta, és elha­tá­roz­ta, hogy aznap nem isko­lá­ba megy.  Két, ugyan­csak 15 illet­ve 16 éves tár­sá­val elmen­tek a nő házá­hoz, ahol a való­ban nyi­tott abla­kon a két fiú bemá­szott, és amíg ők bent kutat­tak, a lány kint figyelt.

A fiúk a háló­szo­bá­ban talál­tak egy pénz­tár­cát, mely­ből egy 20.000 forin­tos bank­je­gyet elvet­tek és távoz­tak is. A pénzt utóbb fel­vál­tot­ták és elosz­tot­ták, majd elköltötték.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye lopás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra volt alkal­mas, ame­lyet a fiúk társ­tet­tes­ként, a lány pedig bűn­se­géd­ként köve­tett el.

A nyo­mo­zás során a tör­vénnyel koráb­ban össze­üt­kö­zés­be nem került gya­nú­sí­tot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték, azt meg­bán­ták, és kér­ték az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett is hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rást a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elren­del­te. A köz­ve­tí­tő, a Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je a medi­á­ci­ós eljá­rást ered­mé­nye­sen lefoly­tat­ta. A gya­nú­sí­tot­tak bocsá­na­tot kér­tek a sér­tet­től, és az oko­zott kárt vissza­fi­zet­ték, a sér­tett pedig kije­len­tet­te, hogy meg­bo­csá­tott nekik, és az ügyet lezárt­nak tekinti.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezek után a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben az eljá­rást – tevé­keny meg­bá­nás címén – megszüntette.