Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jövőre a Nadal Network tagjait látjuk vendégül

A Nadal Net­work az Euró­pai Unió leg­fel­sőbb szin­tű ügyész­sé­gek veze­tő­i­nek szá­má­ra biz­to­sít lehe­tő­sé­get a szak­mai tapasz­ta­lat­cse­ré­re. Az idén Luxem­burg­ban tar­tott kon­fe­ren­ci­án tizen­ötö­dik alka­lom­mal talál­koz­tak a részt­ve­vők. A követ­ke­ző egy évben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész látja el a Nadal Net­work elnö­ki tisztségét.

Jövő­re Buda­pes­ten, a Leg­főbb Ügyész­ség ven­dég­lá­tá­sa mel­lett ülnek össze a Háló­zat tag­jai. Kis­fil­münk­kel őket invi­tál­juk, miköz­ben rövi­den bemu­tat­juk a magyar ügyész­sé­get és hazánk szépségeit.