Főoldal » Archív » Józsefvárosban garázdálkodott, rabolt egy külföldi férfi - vádemelés

A vád sze­rint a 26 éves kül­föl­di férfi idén szep­tem­ber­ben a VIII. kerü­let­ben elő­ször egy autó sofőr­jé­vel, illet­ve uta­sá­val szem­ben lépett fel erő­sza­ko­san, amely­nek során kést is hasz­nált, majd 10 perc­cel később egy járó­ke­lőt rabolt ki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. szep­tem­ber 23-án a késő esti órák­ban a VIII. kerü­le­ti Nagy­fu­va­ros utcá­ban meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tett egy gép­ko­csit úgy, hogy az útjá­ba állt, majd a las­sí­tó gép­ko­csi motor­ház­te­te­jé­re ráült. A vád­lott a sofőr­től pénzt kért, amit azon­ban az meg­ta­ga­dott. Eköz­ben az utasa kiszállt az autó­ból azért, hogy a vád­lot­tat elküld­je, a kül­föl­di férfi azon­ban ekkor dula­kod­ni kez­dett vele és köz­ben egy kést is elő­vett. Ezután a vád­lott ráug­rott a gép­ko­csi motor­ház­te­te­jé­re és a kést a szél­vé­dő­be vágta, majd ezután elhagy­ta a helyszínt.

Körül­be­lül 10 perc múlva a vád­lott - szin­tén a Nagy­fu­va­ros utcá­ban - egy fér­fit táma­dott meg azért, hogy az érté­ke­it elve­gye. A kül­föl­di férfi a sér­tett pénz­tár­cá­já­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben több­ször meg­kar­mol­ta és meg­ha­rap­ta a sér­tett kezét. Dula­ko­dás köz­ben a föld­re esett a sér­tett mobil­te­le­fon­ja, amit a vád­lott fel­vett, azt több­ször föld­höz vágta, majd a vissza­adá­sá­ért cse­ré­be a sér­tett pénz­tár­cá­ját köve­tel­te. A sér­tett ekkor jelez­te, hogy hívja a rend­őrö­ket, ezért a kül­föl­di férfi elsza­ladt a helyszínről.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a magát palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú­nak valló, jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - tizen­egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.