Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Június 1-től a büntetővégzést érintő változás

Júni­us 1-től a jár­vány miat­ti veszély­hely­zet meg­szűnt. Mint ahogy a jár­vány­nak, most a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­nek is volt kiha­tá­sa a büntetőeljárásokra.

Bün­te­tő­vég­zés ese­tén a bíró­ság tár­gya­lás nél­kül, az ira­tok alap­ján dönt.

A jár­vány­ügyi veszély­hely­zet alatt – a vád­lott beis­me­ré­sé­től füg­get­le­nül – nyolc évnél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén tehe­tett az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­re indítványt. 

Júni­us 1-től, ha a vád­lott beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, akkor öt évnél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­té­ben hoz­ha­tó bün­te­tő­vég­zés. Beis­me­rés hiá­nyá­ban három évnél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­tén van erre lehetőség.

Kreatív a szöveghez, kiemelve a változást