Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Justitia szobrok találkozása a Markó utcai Igazságügyi Palotában!

Nem, nem téve­dés a töb­bes szám, ugyan­is egy idő­sza­ki kiál­lí­tás ere­jé­ig a Markó utcai épü­let­ben tar­tóz­ko­dott  -  a Szép­mű­vé­sze­ti Múze­um jóvol­tá­ból - az a kisebb, Jus­ti­ti­át ábrá­zo­ló ezüst szo­bor is, amit Stróbl Ala­jos 1882-ben aján­dé­ko­zott az első kirá­lyi főügyész­nek, Kozma Sán­dor­nak. Az igaz­ság­szol­gál­ta­tást, az igaz­sá­gos­sá­got meg­tes­te­sí­tő római isten­nő szob­ra még lágyabb, női­e­sebb, mint az 1896-ban készült óri­á­si már­vány­szo­bor, amely az épü­let elő­csar­no­ká­ban áll, és ami szin­tén Stróbl Ala­jos munkája.

Utób­bi­ról a XIX. szá­zad végi sajtó azt írta, hogy „a szék, a jel­vé­nyek régi hagyo­mány sze­rin­ti­ek, maga az alak min­den ízé­ben modern; igazi sza­lon­be­li nő, a mely­nek finom arcz­vo­ná­sa­i­ból mély­sé­ges szel­lem, gyön­géd lényé­ből hatal­mas aka­rat­erő sugár­zik ki”. A három méter magas, 12 ton­nás car­ra­rai már­vány­ból készült Stróbl alko­tás hama­ro­san köl­tö­zik, elfog­lal­ja ere­de­ti helyét, a Kos­suth téri Igaz­ság­ügyi Palo­tá­ban, a Kúria leen­dő épü­le­té­ben, ott ahol több mint 120 évvel ezelőtt is állt.