Főoldal » Hírek » Kábelt akartak lopni, helyette megakasztották a kőolajszállítást – képekkel – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik kábelt akar­tak lopni és annak során meg­za­var­ták az ország kőolajszállítását.

A vád­irat sze­rint a három fóti elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy föld­ben elfek­vő réz­ká­be­lek után fog­nak kutat­ni, majd azo­kat kiás­va meg­pró­bál­ják ellop­ni. Ennek során jutot­tak el Alsó­né­me­di tér­sé­gé­be 2023 feb­ru­ár­já­ban, ahol egy fém­de­tek­tor­ral azo­no­sí­tot­tak egy ipari kábelt. Göd­röt ástak és talál­tak egy "Bánya­üze­mi opti­kai kábel" fel­ira­tú sárga jelö­lő­sza­lag­gal meg­je­lölt műanyag védő­cső­ben elhe­lye­zett kábel­ve­ze­té­ket, amely­ből kivág­tak egy körül­be­lül 20 cen­ti­mé­te­res dara­bot. Ezután a gödör bete­me­té­se nél­kül elhagy­ták a helyszínt.

A kábel elvá­gá­sá­val az elkö­ve­tők több órára zavart okoz­tak a Szlo­vá­ki­á­ból Magyar­or­szág­ra irá­nyu­ló kőolaj szál­lí­tá­sát koor­di­ná­ló elekt­ro­ni­kai rend­szer­ben, amely ide­ig­le­nes szol­gál­ta­tás­ki­esést ered­mé­nye­zett. A hiba tel­jes kija­ví­tá­sa több napot vett igény­be. Az egyéb­ként mind­össze három­ezer forint érté­kű veze­ték­da­rab ello­pá­sa miatt oko­zott ron­gá­lás hely­re­ál­lí­tá­si költ­sé­ge közel négy­mil­lió forint­ra rúgott.

Az elkö­ve­tők­nek ugyan­ezen mód­szer­rel, 2023 már­ci­u­sá­ban Pilis­ma­rót köze­lé­ben sike­rült újabb ipari kábelt detek­tál­ni­uk. A hely­szí­nen több göd­röt ástak, majd mint­egy 150 méter hosszan tár­ták fel a föld­ká­belt. Ezután elkezd­ték a kábelt fel­da­ra­bol­ni, azon­ban azo­kat már nem sike­rült ellop­ni, mert idő­köz­ben rend­őrök tet­ten érték őket.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se meg­za­va­rá­sá­nak bűn­tet­te vala­mint lopás vét­sé­ge és lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A képek a máso­dik lopás­sal érin­tett hely­szí­nen készültek.