Főoldal » Archív » Kábeltolvajok támadtak egy intézkedő rendőrre

Tet­ten ért kábel­tol­va­jo­kat üldö­zött egy rend­őr Kis­te­le­ken, de mene­kü­lés köz­ben az egyik vád­lott elesett. Tár­sai vissza­men­tek érte és az intéz­ke­dő rend­őrt ütle­gel­ték, rug­dos­ták, majd ami­kor a föld­re esett fejbe ver­ték. A rend­őr­nek eltört az orr­csont­ja és fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A Sze­ge­di Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alkal­ma­zá­sa mel­lett. A vád­lot­tak a vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban voltak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- intéz­ke­dő rend­őr­re táma­dó kábeltolvajok