Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kábítószer birtoklása miatt előzetesben két vásárhelyi férfi

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett két hely­be­li fér­fit, akik Sze­ged és Hód­me­ző­vá­sár­hely között köz­le­ked­ve buk­tak le.

A gyanú sze­rint a két férfi 2016. szep­tem­ber 21. nap­ján köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val Sze­ged és Hód­me­ző­vá­sár­hely között, ami­kor is maguk­nál tar­tot­tak eddig még nem ismert for­rás­ból beszer­zett amfe­ta­mint és mari­hua­nát. Ezen túl­me­nő­en a gép­ko­csit veze­tő férfi a veze­tést meg­elő­ző­en kábí­tó­szert fogyasz­tott, amely a veze­té­si képes­sé­ge­i­re hát­rá­nyo­san hatott.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak által bir­to­kolt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te vala­mint a bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mit a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra. A vég­zés nem jog­erős, azzal szem­ben gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Sze­ged, 2016. szep­tem­ber hó 26. napján

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye