Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kábítószer és alkohol hatása alatt volt az emberölés bűntett kísérletének elkövetője

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fogyasz­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt a nyolc hónap­ja letar­tóz­ta­tás­ban lévő tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki Tata­bá­nya egyik busz­meg­ál­ló­já­ban nya­kon szúr­ta alkal­mi ismerősét. 

Az elkö­ve­tő 2018. júni­us 7-én tata­bá­nyai ott­ho­ná­ban kábí­tó­szert fogyasz­tott, majd más­nap lakó­he­lye előtt az utcán ita­lo­zott. A sze­szes­ital fogyasz­tá­sát 23 óra körül hagy­ta abba, majd fel­ment a laká­sá­ba, ott ruhát vál­tott, és újra az utcá­ra ment.

A sér­tett test­vé­ré­vel és egy har­ma­dik sze­méllyel 2019. júni­us 9-én, éjjel 1 óra körü­li idő­pont­ban egy tata­bá­nyai busz­meg­ál­ló­ban beszél­ge­tett, ami­kor a kábí­tó­szer és alko­hol hatá­sa alatt álló vád­lott oda­lé­pett hoz­zá­juk, és szó­vál­tás nél­kül a sér­tet­tet a nya­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta, és a pad­ról fel­rán­tot­ta. A vád­lott a sér­tet­tet a föld­re lökte, a sér­tett véde­ke­zett, a vád­lot­tat így lelök­te magá­ról. A sér­tett kér­dő­re vonta a táma­dó­ját, hogy miért bán­tot­ta őt, mire a vád­lott tőle elné­zést kért. Mind­ket­ten a hely­színt elhagy­ni készül­tek, azon­ban a vád­lott, anél­kül, hogy bár­mit mon­dott volna, hir­te­len, a magá­nál tar­tott 6 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel sér­tet­tet nya­kon szúr­ta, majd a hely­szín­ről elfutott.

Az elkö­ve­tő a sér­tett nya­ká­nak jobb olda­lán 2 cm mély szúrt sebet ejtett, amely 8 napon belül gyó­gyu­ló ugyan, de a táma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel a szú­rás alkal­mas volt halált okozó sérü­lés elő­idé­zé­sé­re, ennek elma­ra­dá­sa a pusz­ta vélet­le­nen múlott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 6 évben álla­pít­sa meg.

Az ügyész­ség  koráb­ban a letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sá­ról az aláb­bi olda­lon adott ki sajtóközleményt:

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-marad-az-emberoles-buntett-kiserletenek-gyanusitott/