Főoldal » Hírek » Kábítószer hatása alatt álló, valamint ittas járművezetők ellen emeltek vádat - FOTÓKKAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség bódult, illet­ve ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt két ügy­ben vádat emelt két férfi ellen, akik 2020 júni­u­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben mari­hu­á­na hatá­sa alatt, illet­ve itta­san vezet­tek autót Kalo­csa kör­nyé­kén, az ittas sofőr még egy sza­lag­kor­lát­nak is neki­haj­tott.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2020. júni­us végén mari­hu­á­na hatá­sa alatt ült be egy sze­mély­au­tó­ba egy Bács-Kiskun megyei köz­ség­ben, ami­vel elin­dult a nyolc kilo­mé­ter­re lévő Duna­pa­taj­ra. Duna­pa­ta­jon, a Har­tai úton azon­ban a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták. A vize­let­vizs­gá­lat azt is kide­rí­tet­te, hogy a férfi mari­hu­á­nán kívül amfe­ta­mint és koka­int is fogyasz­tott. A drog­fo­gyasz­tás miatt külön eljá­rás is indult elle­ne.

A másik ügy­ben 2020 szep­tem­be­ré­ben egy férfi – aki­nek veze­tői enge­dé­lye sincs - sörö­zés és tömény szesz fogyasz­tá­sa után ült autó­ba Kalo­csán, majd Solt­ra haj­tott. Ami­kor vissza­in­dult, Solt kül­te­rü­le­tén az ittas­sá­ga miatt egy balra ívelő kanyar után áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, majd az úttest mel­let­ti sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Innen a jármű vissza­sod­ró­dott az úttest­re és a jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban állt meg.

A vád­lot­tak meg­szeg­ték azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt nem áll és nincs a szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség bódult, illet­ve ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bódult álla­pot­ban veze­tő fér­fi­vel szem­ben pénz­bün­te­tés, míg az ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt már bün­te­tett, bal­ese­tet okozó ittas veze­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész azzal, hogy mind­ket­tő­jü­ket el kell til­ta­ni a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

Az ittas veze­tő ügyé­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Lezárt akta: sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)