Főoldal » Hírek » Kábítószer hatása alatt megölte a nőt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a fog­va­tar­tás­ban lévő szlo­vák fér­fi­val szem­ben, aki 2021 máju­sá­ban, Esz­ter­gom­ban olyan súlyo­san bán­tal­ma­zott egy szlo­vák nőt, hogy a nő bele­halt a sérüléseibe.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2021 máju­sá­ban a szlo­vá­ki­ai Pár­kány­ból Esz­ter­gom­ba ment, majd együtt jár­ták a város utcá­it. A kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló vád­lott isme­ret­len okból előbb vesze­ke­dést pro­vo­kált a sér­tet­tel, majd a lénye­ge­sen gyen­gébb fizi­ku­mú sér­tet­tet az elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en bán­tal­maz­ta, meg­ra­gad­ta a nya­kát, több­ször az arcán, a fején, vala­mint a fel­ső­tes­tén meg­ütöt­te, mell­ka­sát meg­ta­pos­ta úgy, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben néhány per­cen belül elhalálozott.

Ezután a vád­lott a sér­tet­tet a közel­ben talál­ha­tó víz­el­ve­ze­tő árok­hoz vitte, tes­tét az árok­ba gurí­tot­ta, majd elfo­gá­sá­ig Esz­ter­gom város terü­le­tén bujkált.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki vele szem­ben, továb­bá uta­sít­sa ki őt Magyar­or­szág területéről.