Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kábítószer hatása alatt vezette az autóját - vádemelés - fotókkal

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te autóját.

A férfi 2018 júli­u­sá­ban kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te autó­ját Pécs bel­vá­ro­sá­ban. Hala­dá­sa során nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got, így kocsi­já­val neki­üt­kö­zött az előt­te hala­dó autónak.

Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott meg­pró­bál­ta meg­előz­ni az előt­te hala­dó autót, ennek során azon­ban - mivel nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got - oldal­ról is neki­ment az előt­te hala­dó járműnek.

Ekkor a vád­lott áttért a szem­köz­ti oldal­ra, ahol az útpad­ká­nak ütkö­zött, majd autó­já­val neki­ment az ott par­ko­ló egyik kocsi­nak. Az ütkö­zést köve­tő­en a vád­lott a gép­ko­csi­já­val a szem­köz­ti for­gal­mi sáv­ban állt meg.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.