Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedelem miatt elítélt letartóztatásának fenntartását indítványozta a Fellebbviteli Főügyészség

A Gyu­lai Tör­vény­szék a sze­ge­di vád­lot­tat hat évi sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott Hol­lan­di­á­ból 2017 év vége és 2018 ápri­lis vége között több­ször vásá­rolt kábí­tó­szert isme­ret­len sze­mély­től. A meg­szer­zett amfe­ta­mint, koka­int, marihuaná-t és LSD-bélyegeket Békés­csa­bán érté­ke­sí­tet­te több sze­mély­nek. A vád­lott sze­ge­di laká­sán és békés­csa­bai tar­tóz­ko­dá­si helyén a rend­őr­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lalt le.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dott. A Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­vel szem­ben a vád­lott védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az íté­let nem jog­erős.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenn­tar­tot­ta.