Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedés családi vállalkozásban – vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 4 sze­méllyel szem­ben.

A vád­lot­tak közül hár­man – anya, fia és neve­lő­apa – egy ház­tar­tás­ban éltek rossz anya­gi körül­mé­nyek között.

A fia­tal­ko­rú fiú olyan fia­ta­lok­kal kez­dett el barát­koz­ni 2019. évben, akik kábí­tó­szert fogyasz­tot­tak.

2020 janu­ár­já­ban az anya és a neve­lő­apa elha­tá­roz­ták, hogy kábí­tó­szert fog­nak vásá­rol­ni, majd azt érté­ke­sí­tik Mohá­cson és kör­nyé­kén, ezzel pró­bál­va bevé­tel­hez jutni, mivel egyi­kük sem ren­del­ke­zett állan­dó jöve­de­lem­mel. Meg­be­szé­lé­sük alap­ján az anya exta­sy tab­let­tá­kat vásá­rolt egy isme­ret­len sze­mély­től, aki­vel úgy álla­po­dott meg, hogy a vétel­árat a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sét köve­tő­en fogja kiegyen­lí­te­ni. Miu­tán a kábí­tó­szert besze­rez­ték, meg­be­szé­lé­sük alap­ján a kábí­tó­szert a fia­tal­ko­rú fiú kezd­te el érté­ke­sí­te­ni szé­les­kö­rű bará­ti tár­sa­sá­gá­ban, majd az így befolyt pénzt átad­ta szü­le­i­nek.

A fia­tal­ko­rú vád­lott ezen idő­szak alatt fia­ta­lok­nak, köz­tük kis­ko­rú sze­mé­lyek­nek is érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert.

A fia­tal­ko­rú fiú az áru­sí­tás mel­lett meg­ál­la­po­dott az egyik isme­rő­sé­vel, a negye­dik vád­lot­tal abban, hogy a részé­re átad exta­sy tab­let­tá­kat abból a cél­ból, hogy barát­ja azt Mohá­cson, illet­ve a kör­nyé­kén pró­bál­ja érté­ke­sí­te­ni.

A vád­lot­tak a csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban folyó kábítószer-kereskedést azon­ban hosszú ideig nem tud­ták foly­tat­ni, ugyan­is janu­ár végén a rend­őrök őket elfog­ták.

Az anya és a neve­lő­apa cse­lek­mé­nye bűn­szö­vet­ség­ben, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 – 20 évig ter­je­dő, de akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is lehet.