Főoldal » Hírek » Kábítószer kereskedő letartóztatását indítványozta az ügyészség - FOTÓVAL - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a pol­gár­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2021. janu­ár 4-ét meg­elő­ző­en több sze­mély­nek érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tott laká­sán tar­tott kuta­tás alkal­má­val nagyobb mennyi­sé­gű amfe­ta­mint, annak érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket, vala­mint 500.000,- Ft és 900 euro kész­pénzt fog­lalt le.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét több, töb­bek között hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt, külö­nös vissza­eső­ként követ­te el, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye fenn­áll. Figye­lem­mel továb­bá a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, vala­mint tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re - amely 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés -, fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást jog­el­le­nes befo­lyá­so­lás­sal, bizo­nyí­tá­si esz­köz meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel  veszé­lyez­tet­né.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-kabitoszer-kereskedo-9