Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedők a vádlottak padján - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás mun­ká­já­nak egy jól körül­ha­tá­rol­ha­tó részét a kábítószer-kereskedelem és fogyasz­tás elle­ni küz­de­lem teszi ki. Így van ez Heves megyé­ben is, ahol az ügyé­szi szer­vek több kábítószer-kereskedő ellen emel­tek vádat a közelmúltban.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség egy tar­na­ör­si csa­lád tag­ja­it vádol­ja azzal, hogy 2020 nyara előtt hosszabb időn át árul­ták a „kris­tály” néven ismert­té vált, etil-hexedron tar­tal­mú, új pszi­cho­ak­tív anya­got a falu­juk­ban, első­sor­ban az ott lakók szá­má­ra. A dro­got a csa­lád­fő sze­rez­te be, majd azt a vád­lot­tak falu­szé­li házuk­ban kis alu­fó­li­á­ba pak­kok­ba cso­ma­gol­ták és napi rend­sze­res­ség­gel áru­sí­tot­ták. Az érté­ke­sí­tés­ben – az apán kívül – nem csak az anya, hanem fia­tal­ko­rú fiuk is részt vett. A csa­lád­ta­gok között jól szer­ve­zett mun­ka­meg­osz­tás ala­kult ki az idők során: a nő érte­sí­tet­te a fogyasz­tó­i­kat az anyag érke­zé­sé­ről, a fiú pedig állan­dó ügye­le­tet tar­tott a lakás­ban. A három vád­lott leg­alább kilenc sze­mélyt látott el rend­sze­re­sen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal, akik közül töb­ben még kis­ko­rú­ak vol­tak. A ter­hel­tek az eladá­sok­ból csak­nem ötmil­lió forint jöve­de­lem­re tet­tek szert. Az első rendű vád­lott nem csu­pán árul­ta, de fogyasz­tot­ta is a kris­tályt, vala­mint szed­te a kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő amfetamint.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a három ter­hel­tet bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, e mel­lett a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szü­lők­kel szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, az apá­val szem­ben pedig kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt is vádat emelt. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt tar­tal­maz arra, hogy a bíró­ság a fér­fit és a nőt ítél­je hat - hat év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint közügyektől-, és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra, míg a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben más­fél évi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.

A Heves Megyei Főügyész­ség egy ugyan­csak letartóztatott,huszonéves fér­fit vádol jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel. A vád sze­rint a ter­helt koka­in fogyasz­tó, emel­lett azon­ban 2018 köze­pé­től 2020 augusz­tu­sá­ig Eger­ben isme­rő­se­i­nek árul­ta is a kábí­tó­szert, első­sor­ban mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint, ami­vel több mint négy­száz­ezer forin­tot kere­sett. A főügyész­ség az ő ese­té­ben hét év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt a tör­vény­szék­re benyúj­tott vádiratában.