Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedők elleni vádemelés – rendőrségi videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel lát­ták el a buda­pes­ti drogpiacot. 

A vád­irat sze­rint egy 55 éves férfi 2021 tava­szá­tól, míg 33 éves társa 2020. évtől kez­dő­dő­en 2021. júni­u­si elfo­gá­su­kig külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel keres­ked­tek Buda­pes­ten. Az idő­sebb férfi jelen­tős mennyi­sé­gű kan­na­biszt, amfe­ta­mint és exta­syt érté­ke­sí­tett, töb­bek között fia­ta­labb tár­sá­nak, aki más­hon­nan is szer­zett be dro­got, és azt tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. A fia­ta­labb fér­fi­nak volt olyan ügy­fe­le, aki­nek a Déli pálya­ud­var egyik vágá­nyá­hoz futár­ral küld­te el az elő­ze­te­sen kifi­ze­tett kábítószert.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 55 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű, tár­sát alap­ese­ti mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel vádol­ja, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tük­re figye­lem­mel mint több­szö­rös vissza­eső­ket. Velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a ,,nagy­ke­res­ke­dő­vel” szem­ben vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

 Az idő­sebb keres­ke­dő letar­tóz­ta­tás­ban van, társa lakás­ra kor­lá­to­zott, nyom­kö­ve­tő­vel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, a ház­ku­ta­tást bemu­ta­tó vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-ket-kabitoszer-kereskedovel-kevesebb-van#7