Főoldal » Hírek » Kábítószer-kereskedők elleni vádemelés Tolna megyében

A Tolna Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 60 éves buda­pes­ti férfi és három bony­há­di társa ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a buda­pes­ti férfi 2019 feb­ru­ár­já­ban elha­tá­roz­ta, hogy kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­vel fog rend­sze­res bevé­tel­re szert tenni. Ennek érde­ké­ben tavaly már­ci­us­ban fel­ke­res­te a 36 éves bony­há­di isme­rő­sét, akit beava­tott a ter­vé­be. Meg­ál­la­pod­tak a kábí­tó­sze­rek szer­ve­zett érté­ke­sí­té­sé­ben, mely­ben a bony­há­di férfi a köz­ben­ső érté­ke­sí­tő sze­re­pét töl­töt­te be. A sze­re­ket a buda­pes­ti férfi sze­rez­te be, ame­lye­ket heti rend­sze­res­ség­gel Buda­pes­ten adott át az elkö­ve­tő tár­sá­nak, aki első­sor­ban Bony­há­don és kör­nyé­kén „terí­tet­te” azokat.

A bony­há­di férfi az átvett kábí­tó­szert dön­tő­en a laká­sá­ban érté­ke­sí­tet­te a fogyasz­tók­nak, amely tevé­keny­ség­be bevon­ta az élet­tár­sát, vala­mint az akkor még a 18. élet­évét be nem töl­tött közös leány gyer­me­kü­ket is. Távol­lé­te estén őket kérte meg, hogy az álta­la előre kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szert a vétel­ár elle­né­ben adják át a vásárlóknak.

A két férfi által 2019 már­ci­u­sa és szep­tem­be­re között érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A Tolna Megyei Főügyész­ség mind a négy vád­lot­tat – elté­rő­en minő­sü­lő – kábítószer-kereskedelemmel vádolja.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, kábí­tó­szer­rel vissza­élés miatt koráb­ban már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­té­re ítélt két fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás, míg az egy­aránt bün­tet­len elő­éle­tű lánnyal és édes­any­já­val szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Törvényszéknél.

A tíz beazo­no­sí­tott fogyasz­tó­val szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt külön eljá­rá­so­kat folytatott.