Főoldal » Egyéb kategória » Kábítószer okozta a csecsemő halálát – előzetesben az anya

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a csong­rá­di nőt, aki a gyanú sze­rint gyer­me­ke halá­lát okoz­ta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, élet­tár­sá­val, 2018 janu­ár­já­ban, egy hotel­ben szállt meg, ahová maguk­kal vit­ték öt hóna­pos gyer­me­kü­ket is. A nő, aki egyéb­ként maga is kábí­tó­szer­fo­gyasz­tó, mind­ed­dig isme­ret­len körül­mé­nyek között olyan mennyi­sé­gű kábí­tó­szert jut­ta­tott a cse­cse­mő szer­ve­ze­té­be, amely a gyer­mek halá­lát okoz­ta. Az eddi­gi ada­tok sze­rint a kábí­tó­szer ter­mé­sze­tes úton tör­tént szer­ve­zet­be kerü­lé­se kizárt. A cse­cse­mő halá­lát kábí­tó­szer kivál­tot­ta oxi­gén­hi­ány és lég­zé­si elég­te­len­ség okoz­ta.

A tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást elren­del­te.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mel­lett.