Főoldal » Hírek » Kábítószer termesztő letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki har­ma­dik eme­le­ti laká­sá­ban ren­de­zett be mari­hu­á­na ültetvényt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi sze­ge­di laká­sá­ban két -lám­pák­kal és szel­lő­ző­vel ellátott- sát­rat ala­kí­tott ki, melyek­ben 24 cse­re­pet, 23 gyö­ke­rez­te­tő koc­kát – ben­nük kisebb kan­na­bisz növé­nyek­kel -, 21 nagyobb mére­tű, virág­zó kan­na­bisz növényt talál­tak meg és fog­lal­tak le a kuta­tást végző rend­őrök 2021. május 2-én. Mind­eze­ken túl lefog­lal­tak egy zsá­kot is, benne 1,5 kilo­gramm növé­nyi törmelékkel.

A gya­nú­sí­tott által ter­mesz­tett és bir­to­kolt növé­nyek és növé­nyi tör­me­lé­kek kan­na­biszt tar­tal­maz­nak, amely kábí­tó­szer­nek minősül.

A kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bír­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon való véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést nyúj­tot­tak be.